Oferta

 • Nadzór Głównego Księgowego - Pomoc specjalisty w trudnych sprawach
  1. Proponujemy Państwu profesjonalną pomoc w zarządzaniu działem rachunkowości.

   Nasza oferta skierowana jest do małych firm, które nie mogą przekazać dokumentacji do biura zewnętrznego. Chcą też we własnym zakresie prowadzić księgowość. W strukturze firmy zatrudniają księgową prowadzącą różnego rodzaju ewidencje. Jednakże stres związany z ciągłymi zmianami w przepisach, brak możliwości konsultacji często uniemożliwia efektywne wykonywanie takiej pracy.

   Stanowisko głównego księgowego stało się ostatnio bardzo pożądanym i szanowanym zawodem, ze względu na rosnące zapotrzebowanie ze strony właścicieli spółek na oferowane usługi księgowych z zakresu rachunkowości oraz podatków, na które potencjalny przedsiębiorca nie posiada odpowiedniej wiedzy oraz często czasu, by obserwować zmiany i analizować wszystkie zdarzenia gospodarcze dotyczące tej problematyki kierowania firmą.

    

  2. Dlatego proponujemy usługę - Nadzór Głównego Księgowego.

   Stanowisko głównego księgowego sprawuje osoba, który przyjmuje na siebie odpowiedzialność za prowadzenie księgowości całej firmy. Praca głównego księgowego jest ściśle powiązana z ogromnym stresem, wynikającym z podjęciem tak dużej odpowiedzialności. W większości przypadków główny księgowy nadzoruje pracę podlegających mu innych księgowych na niższym szczeblu hierarchii zatrudnienia. Na podstawie dokonanych analiz i sprawozdań ma znaczący głos w zarządzaniu jednostką. Często właściciele firm korzystają z ich wiedzy, przypuszczeń a nawet tak zwanej dobrej rady, wynikającej z intuicji czy nabytego doświadczenia w planowaniu i finansach.

   Do obowiązków głównego księgowego należą m.in:
   a) Prowadzenia rachunkowości jednostki;
   b) Dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planemfinansowym;
   c) Dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
   d) Reprezentacja przed urzędami skarbowymi
    
    

  W zakres zadań w ramach proponowanej usługi wchodzą:

  • Sporządzanie i import przelewów w ramach elektronicznego systemu bankowego,
  • Obsługa kontroli zewnętrznych.
  • Nadzór Głównego Księgowego obejmujący kontrolę pracy księgowego
  • Bezpośredni kontakt z organami podatkowymi w pełnomocnictwie.
  • Profesjonalne doradztwo w dziedzinie prawa podatkowego.
  • Stały dyżur w siedzibie Zleceniodawcy w ustalonych godzinach.
  • Stała bieżąca realizacja powierzonych zadań.

   

   Zapraszamy do współpracy!

 • Jak założyć spółkę z o.o.? - Skuteczne działanie od samego początku
  1. Przygotujemy umowy spółki, uchwał, aktów założycielskich tj wniosku o wpis lub zmianę wpisu do REGONu – druk RG-1, zgłoszenia płatnika składek – druk ZUS-ZPA lub jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, zgłoszenia identyfikacyjne lub aktualizacyjne, wraz ze wskazaniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego pod rygorem zwrotu wniosku – druk NIP-2.
  2. Złożymy wniosek o rejestrację spółki do sądu KRS i przygotujemy dla Państwa wymagalne formularze tj KRS-W3 , KRS-WE, KRS-WK , KRS-WL, KRS-WM.
  3. Zgodnie z Ustawą o rachunkowości spółka z o.o. podlega obowiązkowi prowadzenia ksiąg rachunkowych, dlatego przygotujemy system księgowy do prowadzenia pełnej księgowości,
  4. Wdrożymy procedury obiegu dokumentów w spółce,
  5. Stworzymy pełną dokumentację zasad rachunkowości w spółce, w tym zakładowy plan kont,
  6. Pomożemy wdrożyć system komputerowy dla potrzeb księgowego i kadrowego,
  7. Oferujemy wsparcie informatyczne.

   

  Zapraszamy do współpracy!

 • Archiwum - przechowywanie dokumentacji pracowniczej

  Proponujemy Pańswtu profesjonalną usługę archiwizacyjną, która  obejmuje

  1. Usunięcie z materiałów archiwizacyjnych elementy metalowe, ponumerowanie stron, opisanie teczek personalnych (zgodnie z wymogami AP)
  2. Sporządzenie spisu zdawczo-odbiorczego (Przekazanie do Archiwum Państwowego)
  3. Umieszczenie materiałów archiwalnych w kopertach i zapakowanie w pudłach koperty, pudła archiwizacyjne wykonane z tektury bezkwasow

   

  Za prawidłowe przechowywanie dokumentacji odpowiada kierownik jednostki organizacyjnej, dlatego ważne jest prawidłowe usytuowanie i wyposażenie lokalu przeznaczonego na archiwum zakładowe/składnicę akt.
   
  Usytuowanie i stan lokalu archiwum zakładowego/składnicy akt:

  1. ochrona przed pożarem:
   • system alarmu przeciwpożarowego
   • automatyczny system gaszenia ognia lub system ręcznego gaszenia ognia
   • podręczny sprzęt ochrony przeciwpożarowej
   • ogniotrwałe drzwi lub drzwi obustronnie obite blachą;
  2. ochrona przed włamaniem:
   • alarm antywłamaniowy lub całodobowy monitoring alarmujący w razie zagrożenia policję lub agencję ochrony osób i mienia;
   • drzwi antywłamaniowe;
   • okna zabezpieczone przed włamaniem;
  3. ochrona przed nasłonecznieniem
  4. należy regularnie sprawdzać i dokumentować stan techniczny budynku, instalacji, alarmów, innych urządzeń oraz wyposażenia archiwum zakładowego;
  5. dodatkowo, powinno się rozważyć przygotowanie planu gotowości i reagowania w wypadku nadzwyczajnych zagrożeń i przeszkolić personel w zakresie umiejętności reagowania w sytuacjach krytycznych.

   
  Wyposażenie lokalu archiwum zakładowego/składnicy akt:

  • regały metalowe stacjonarne lub przesuwne (jezdne);
  • urządzenia kontrolujące temperaturę i wilgotność powietrza;
  • drabinki lub schodki umożliwiające lepszy dostęp do wyżej usytuowanych półek;
  • sprzęt (szafy, regały) na specyficzne rodzaje dokumentacji, wymagające innych warunków przechowywania;
  • zamykana szafa na środki ewidencyjno-informacyjne zasobu archiwum zakładowego;
  • biurko(a), krzesło(a) dla archiwistów;
  • stolik(i), krzesło(a), lampka(i) służące do udostępniania akt na miejscu;
  • niezbędne do wykonywania zadań archiwum zakładowego druki i materiały biurowe (papier, teczki, pudła, itp.);
  • stanowisko komputerowe z drukarką.

   
  Nie należy zapominać o regularnym sprzątaniu i utrzymywaniu w czystości lokalu archiwum zakładowego/składnicy akt. W magazynach archiwalnych co najmniej dwa razy w roku powinno się przeprowadzać gruntowne odkurzanie dokumentacji przy pomocy odkurzacza wyposażonego w filtr HEPA.
  Po zakończeniu pracy magazyny archiwalne powinny być zamykane i plombowane, a klucze przechowywane w miejscu do tego wyznaczonym.
  Prawo wstępu do lokalu archiwum zakładowego/składnicy akt ma archiwista oraz w jego obecności: jego przełożeni, przedstawiciele państwowej służby archiwalnej i innych organów kontrolnych, osoby korzystające z zasobu archiwalnego.

  Zalecane parametry temperatury i wilgotności powietrza (Załącznik do instrukcji archiwalnej stanowiącej załącznik nr 6 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 • Outsourcing pracowniczy - Obniżenie kosztów w firmie

   Obsługę kadrowo-płacową:

   

   

  • Sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy
  • Prowadzenie akt osobowych pracownika zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • Prowadzenie całości spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi,
  • Ustalanie uprawnień do urlopu,
  • Prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych
  • Ewidencjonowanie nieobecności pracowników.
  • Ewidencja i kontrola aktualności obowiązkowych badań lekarskich pracowników,
  • Sporządzanie i wydawanie świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników, do których wydawania Zleceniodawca zobowiązany jest przepisami prawa,
  • Sporządzanie sprawozdań z zakresu spraw personalnych określonych przez odpowiednie przepisy prawa do Głównego Urzędu Statystycznego,
  • Kompletowanie dokumentacji pracowników w celu ustalenia kapitału początkowego.
  • Pomoc przy sporządzaniu regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych)
  • Obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych ( umowy zlecenie, umowy o dzieło)
  • Sporządzanie deklaracji PFRON DEK-I-0, DEK-R
  • Sporządzanie rocznych deklaracji PIT-11, PIT-8C, PIT-4R i ich elektroniczna dystrybucja do urzędów skarbowych
  • Pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych w firmie.
  • Pomoc przy kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS oraz pomoc w załatwianiu spraw pokontrolnych.
  • Sporządzanie list płac wynagrodzeń na podstawie systemów płac w ramach umów o pracę funkcjonujących u pracodawcy.
  • Sporządzanie list płac wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych
  • Przygotowywanie wynagrodzeń do wypłaty w systemie bankowym klienta.
  • Sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych.
  • Sporządzanie i przesyłanie do ZUS dokumentacji A1 - pracownicy oddelegowani za granicę.
  • Sporządzanie rocznych deklaracji PIT-11, PIT-8C, PIT-4R i ich elektroniczna dystrybucja do urzędów skarbowych.

   

  Zapraszamy do współpracy!

   

   

 • Organizacja rachunkowości w firmie - Twój dział księgowości

  Proponujemy Państwu profesjonalną pomoc przy organizacji rachunkowości w Waszej firmie.


  Każda jednostka gospodarcza prowadząca księgi handlowe zobowiązana jest do przestrzegania przepisów Ustawy o Rachunkowości. Zgodnie z zasadą planowania i kontroli w ramach organizacji rachunkowości należy opracować:

  Dokumentację zasad rachunkowości zawierającą m.in. plan kont, dokumentację systemu informatycznego

  • Instrukcję dokumentacji księgowej i jej obiegu,
  • Instrukcję i plan inwentaryzacji,
  • Instrukcję kontroli wewnętrznej,
  • Instrukcję (plan) sprawozdawczości,
  • Schemat organizacji i plan pracy działu rachunkowości.

  1. Wszystkie instrukcje wykona dla Państwa specjalista rachunkowości z uprawnieniami głównego księgowego.
  2. Proponujemy również prowadzenie w ramach współpracy lub na zlecenie:
  3. Prowadzenie ewidencji księgowej (syntetycznej i analitycznej) w postaci księgi rachunkowej, na którą składają się:
   • Dziennik,
   • Konta księgi głównej i kont pomocniczych,
   • Zestawienie obrotów i sald kont księgi i kont pomocniczych,
   • Odrębnie prowadzony inwentarz.
  4. Sporządzania rocznego sprawozdania finansowego składającego się z:
   • Wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
   • Bilansu,
   • Rachunku Zysków i Strat,
   • Informacji dodatkowej.
  5. Prowadzenie dokumentacji podatkowej, na którą składają się:
   • Odrębne ewidencje dla celów podatku od towarów i usług,
   • Odrębne ewidencje podatku dochodowego od osób prawnych,
   • Ewidencje środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencje wyposażenia.

   

  Zapraszamy do współpracy!

 • Książka przychodów i rozchodów - Przejrzysta forma ewidencji

   

  • Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów.
  • Odrębne ewidencje dla celów podatku od towarów i usług (zwanymi Ewidencjami sprzedaży i zakupu – dla celów VAT-u),
  • Odrębne ewidencje podatku dochodowego od osób fizycznych (przeznaczone do ewidencjonowania osiągniętych przychodów i ponoszonych kosztów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej).
  • Ewidencje środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencje wyposażenia.

   

  Zapraszamy do współpracy!

 • Bilans - Roczne sprawozdanie finansowe - Obowiązek każdej Spółki

  Proponujemy Państwu profesjonalną pomoc przy sporządzaniu dokumentacji księgowej.

   

  Każda firma posiadającą osobowość prawną zobowiązana jest do sporządzania sprawozdanie finansowego, które składa się z bilansu, rachunku zysków i strat (rachunek wyników) oraz informacji dodatkowej. Podstawowe wzory zawiera ustawa o rachunkowości. Organizacje nieprowadzące działalności gospodarczej (non profit) mogą zastosować formularze uproszczone.

  • Sprawozdanie finansowe organizacji nieprowadzącej działalności gospodarczej (fundacje, stowarzyszenia, kluby)

  Stosowane formularze zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi i nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz.U.Nr 137, poz.1539):
  bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa.

  • Sprawozdanie finansowe organizacji prowadzącej działalność gospodarczą.

  Stosowane wzory sprawozdań finansowych zawartych w ustawie o rachunkowości:
  bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa.

  • Możliwe jest stosowanie pewnych uproszczeń, które można zastosować jeżeli nie spełnione są co najmniej dwie z trzech warunków:
  1. Średnioroczne zatrudnienie w organizacji w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
  2. Suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2,5 mln euro,
  3. Przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 mln euro. Również w tym przypadku wskazane jest rozróżnienie pozycji przychodów i kosztów działalności odpłatnej, nieodpłatnej oraz gospodarczej.

  Sprawozdanie finansowe organizacji prowadzącej działalności gospodarczej i spełniające dwa wcześniej wymienionych warunków będzie zawierać dwa dodatkowe elementy:

  • rachunek przepływów pieniężnych,
  • zestawienie zmian w kapitale własnym.
    

   

  Zapraszamy do współpracy!

   

 • Analiza finansowa - źródło informacji o Twojej firmie


  Przygotujemy zestawienia i analizy dotyczące bieżącej działalności firmy.
   

  • Analiza finansowa

   

  Zajmuje się badaniem stanu i rozwoju szeroko rozumianych finansów firmy. Opracowuje się ją w celu oceny stanu finansów, efektywności gospodarki finansowej oraz oceny przedsięwzięć gospodarczych i decyzji finansowych. Jest ona najpowszechniej wykorzystywaną spośród analiz działalności przedsiębiorstwa - użyteczna jest bowiem nie tylko dla kierownictwa samego przedsiębiorstwa, ale także dla innych podmiotów z różnych powodów zainteresowanych jego stanem. Wykorzystują ją wszelkiego rodzaju instytucje kredytujące, aby ocenić ryzyko związane z udzieleniem pożyczki danemu przedsiębiorstwu i aby następnie monitorować jego wypłacalność.
   
  W gospodarkach rynkowych, w których własność coraz częściej oddzielona jest od zarządzania przedsiębiorstwem, analiza finansowa jest często podstawowym źródłem informacji dla właścicieli o stanie posiadanej przez nich spółki. Jest to szczególnie widoczne w przypadku spółek publicznych, których akcje notowane są na giełdach papierów wartościowych. Znaczącym plusem analizy finansowej jest to, iż często wykorzystuje ona wskaźniki finansowe wyrażone w wielkościach względnych. Umożliwia to porównywanie danego przedsiębiorstwa do innych z danej branży, a także badanie zmian w obrębie danego przedsiębiorstwa w czasie, co jest bardzo użyteczne z punktu widzenia potencjalnych inwestorów, mających do wyboru kilka inwestycji.
   
   Wybiorą oni tą, która najlepiej rokuje na przyszłość.
   

   

  • Analiza ekonomiczna firmy

   

  Analiza bilansu, rachunku zysków i strat, cashflow, ocena firmy i jej gospodarowania, strategie finansowania majątku i inne.
  Analiza finansowa przedsiębiorstwa - bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, analiza wskaźnikowa - wskaźniki płynności finansowej, wskaźnik wspomagania finansowego, obrotowości, rentowności.

   

   

   

 • Prowadzenie księgi handlowej - Skuteczne narzędzie w zarządzaniu

  Proponujemy również prowadzenie w ramach współpracy lub na zlecenie:

   

  Prowadzenie ewidencji księgowej (syntetycznej i analitycznej) w postaci księgi rachunkowej, na którą składają się:

  • Dziennik,
  • Konta księgi głównej i kont pomocniczych,
  • Zestawienie obrotów i sald kont księgi i kont pomocniczych,
  • Odrębnie prowadzony inwentarz.


  Sporządzania rocznego sprawozdania finansowego składającego się z:

  • Wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
  • Bilansu,
  • Rachunku Zysków i Strat,
  • Informacji dodatkowej.


  Prowadzenie dokumentacji podatkowej, na którą składają się:

  • Odrębne ewidencje dla celów podatku od towarów i usług,
  • Odrębne ewidencje podatku dochodowego od osób prawnych,
  • Ewidencje środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencje wyposażenia.

   

   

  Zapraszamy do współpracy!

   

 • Obsługa firm w zakresie BHP

   

   

  • szkolenia wstępne I okresowe dla wszystkich grup zawodowych,

  • ocena i dokumentacja ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,

  • sporządzanie dokumentacji powypadkowej,

  • doraźne opracowywanie analizy stanu bhp i ochrony p.poż.,

  • pomoc w realizacji nakazów organów kontrolnych,

  • opracowania oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy,

  • ocena i identyfikacja zagrożeń w środowisku pracy,

   

   Zaufali nam

 • Solidarność Szczecin
 • Gmina Stare Czarnowo
 • obórbka fotografii, responsywne strony internetowe, responsive web design, projektowanie stron internetowych Szczecin, grafika, obróbka zdjęć, naprawa fotografii, naprawa starych zdjęć, koloryzacja i naprawa straych fotografii