Aktualności

Zanieś bilans do Urzędu Skarbowego

Od 1 stycznia 2015 roku do Kodeksu karnego skarbowego wprowadzono nowy art. 80b. Na podstawie tego przepisu niezłożenie do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego, opinii lub raportu biegłego będzie stanowiło wykroczenie skarbowe i będzie podlegało karze grzywny. Kara grzywny może wynieść od 175 złotych do nawet 35.000 złotych. W praktyce przy zwykłym mandacie karnym będzie to około kilkuset złotych. Wysokość kary zależy głównie od stanu majątkowego ukaranego. W przypadku spółek karze podlegają zazwyczaj członkowie zarządu, albo inne osoby odpowiedzialne w danym podmiocie za rozliczenia podatkowe i rachunkowe.

 

Nie należy przy tym mylić złożenia sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego z obowiązkiem złożenia sprawozdania we właściwym rejestrze sądowym (KRS), który wynika z przepisów ustawy o rachunkowości. Zatem podatnicy muszą pamiętać, że sprawozdanie będą składać niezależnie zarówno do rejestru sądowego, jak i do urzędu skarbowego.

 

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o CIT podatnicy zobowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Mają na to 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki - także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Obowiązek złożenia opinii i raportu nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe, na podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku badania.

Zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z ustawy o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia na który zostało sporządzone.

Jeśli chodzi o spółki kapitałowe (spółka z o.o. oraz spółka akcyjna), to zatwierdzenie sprawozdania finansowego następuje w ciągu 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego w formie uchwały zwyczajnego zgromadzenia wspólników (w spółce akcyjnej zwyczajnego walnego zgromadzenia) – zasady te wynikają z przepisów Kodeksu spółek handlowych.

 

Przykład:

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, której rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, sprawozdanie finansowe powinno być zatwierdzone przez zwyczajne zgromadzenie wspólników najpóźniej do 30 czerwca. Następnie w ciągu 10 dni powinno być złożone (wraz z odpisem uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe) do urzędu skarbowego.

 

  • 28.06.2016, 08:31:32


Zaufali nam

  • Solidarność Szczecin
  • Gmina Stare Czarnowo
  • obórbka fotografii, responsywne strony internetowe, responsive web design, projektowanie stron internetowych Szczecin, grafika, obróbka zdjęć, naprawa fotografii, naprawa starych zdjęć, koloryzacja i naprawa straych fotografii