Aktualności

Prawa pracowników przy przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę

 

Istnieje możliwość przejęcia pracowników bez wypłacania ekwiwalentu za urlop.
Następuje to w trybie art. 23 pkt1 par.3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy.

 

Trzeba wskazać przyczyny takiego działania.
Przyczyną przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę jest likwidacja dotychczas prowadzonej działalności, powstanie nowego podmiotu gospodarczego, w nowej formie pranej np spółki komandytowej.

 

Trzeba wcześniej poinformować pracowników.
Pracownicy powinni dostać pismo nie później niż 30 dni przed przewidywanym terminem przejścia. Przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę nie może być powodem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę. Natomiast pracownik w terminie 2 miesięcy od przejęcia zakładu pracy lub jego części może bez wypowiedzenia za 7-dniowym uprzedzeniem rozwiązać stosunek pracy na warunkach rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę.

 

Skutki dla pracowników.

  1. W sferze prawnej - nowy pracodawca staje się stroną istniejącego stosunku pracy i zastępuje dotychczasowego pracodawcę.

  2. W sferze ekonomicznej - za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy powstałe przed przejściem zakładu pracy, dotychczasowy i nowy pracodawca odpowiadają solidarnie.

  3. W sferze socjalnej - bez zmian

 

Zespół Atm

 

  • 15.04.2016, 15:21:23


Zaufali nam

  • Solidarność Szczecin
  • Gmina Stare Czarnowo
  • obórbka fotografii, responsywne strony internetowe, responsive web design, projektowanie stron internetowych Szczecin, grafika, obróbka zdjęć, naprawa fotografii, naprawa starych zdjęć, koloryzacja i naprawa straych fotografii