Aktualności

Termin wypłaty wynagrodzenia

Dzisiejszy artykuł przedstawia zagadnienie dotyczące ustalenia terminu wynagrodzenia za pracę i rozliczenia się z pracownikiem zgodnie z terminem wypłaty wynagrodzenia. Pracodawca powinien wskazać pracownikom konkretną datę uregulowania wypłaty.

 

Zapraszamy do lektury!

 

Zgodnie z art. 85 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502) – wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. Jeżeli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym.

 

Jak wynika z powyższego, ustalenie terminu wypłaty wynagrodzenia polega na wskazaniu konkretnej daty – tj. dnia, w którym następuje wypłata.

Termin wypłaty wynagrodzenia to wyznaczony pracodawcy dzień spełnienia świadczenia czyli wypłaty pracownikom ich zarobku.

Termin wypłaty wynagrodzenia określa układ zbiorowy pracy lub regulamin pracy. Ponadto, pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od rozpoczęcia wykonywania pracy, o częstotliwości wypłaty wynagrodzenia. Pracodawca, który nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy, informuje dodatkowo o miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia za pracę.

Przepis art. 86 § 3 k.p. ustanawia zasadę wypłaty wynagrodzenia w gotówce, stanowiąc, że wynagrodzenie wypłaca się do rąk pracownika, a w inny sposób tylko wtedy, gdy stanowi tak układ zbiorowy lub pracownik uprzednio wyrazi na to pisemną zgodę.

Na gruncie prawa polskiego możliwa jest gotówkowa i bezgotówkowa zapłata należnego świadczenia. Wśród bezgotówkowych - przelew na konto bankowe. Nie mogą być za to traktowane jako pieniądz weksle, czeki, akcje, obligacje i inne papiery wartościowe. Dopuszczalnymi sposobami wypłaty wynagrodzenia są natomiast przekaz pocztowy i przelew bankowy.

Pracownik powinien wyrazić zgodę na bezgotówkową wypłatę wynagrodzenia przed jej dokonaniem i może w każdym czasie ją cofnąć, bądź dokonywać zmian. Wymóg uzyskania pisemnej zgody ma charakter ściśle obowiązujący. Pisemna zgoda, a tym samym upoważnienie pracodawcy do wypłaty zarobku w innej formie, powinna zostać dołączona do dokumentów pracownika.

Należy pamiętać, że zastosowanie innej formy wypłaty wynagrodzenia wymaga od pracodawcy dodatkowej staranności. Powinien wcześniej przesłać pieniądze, by w ustalonym terminie wypłaty wynagrodzenia pracownik mógł je podjąć z konta bankowego i nimi dysponować. W innym razie nie dochowany zostanie ustalony termin wypłaty, co skutkuje naliczeniem odsetek za nieterminowe przelanie wynagrodzenia na wskazane przez pracownika konto bankowe oraz nałożeniem mandatu przez Inspektora Pracy podczas kontroli.

To na pracodawcy spoczywa ciężar dowodu w zakresie prawidłowej wypłaty wynagrodzenia i w ustalonym terminie– art. 6 k.c. w zw. z art. 300 k.p.


Zespół ATM

  • 18.04.2016, 09:58:30


Zaufali nam

  • Solidarność Szczecin
  • Gmina Stare Czarnowo
  • obórbka fotografii, responsywne strony internetowe, responsive web design, projektowanie stron internetowych Szczecin, grafika, obróbka zdjęć, naprawa fotografii, naprawa starych zdjęć, koloryzacja i naprawa straych fotografii