Aktualności

Jak wyliczyć dodatek urlopowy?

Dzisiejszy artykuł przedstawia zagadnienie na temat dodatku urlopowego. Zasady obliczania wynagrodzenia urlopowego reguluje art. 172 kodeksu pracy i rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

 

Zapraszamy do lektury!

 

Zgodnie z Kodeksem pracy, pracownik przebywający na urlopie wypoczynkowym nie może stracić na tym finansowo. Oznacza to, że pracownik powinien otrzymać za czas urlopu wypoczynkowego wynagrodzenie w takiej samej wysokości, jak gdyby w tym czasie pracował. Niezbędne w obliczaniu wynagrodzenia za urlop jest ustalenie podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego. Do podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego wlicza się składniki stałe wynagrodzenia i składniki zmienne zależne od ilości wykonanej pracy czy przepracowanej liczby godzin w danym miesiącu.

Jeżeli wynagrodzenie pracownika składa się tylko ze składników o charakterze stałym, to nie ustala się podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowemu. Pracownik w takiej sytuacji powinien po prostu otrzymać wynagrodzenie w wysokości wyznaczonej przez umowę o pracę. Jeżeli jednak otrzymuje skłądniki zmienne np. premie uznaniowe, dodatki za nadgodziny, dodatki za pracę w nocy itp. należy mu wyliczyć dodatek urlopowy.

 

SPOSÓB OBLICZANIA WYNAGRODZENIA URLOPOWEGO


Aby obliczyć wynagrodzenie urlopowe, należy dokonać dwóch działań arytmetycznych. Podstawę wymiaru (suma miesięcznych, zmiennych składników wynagrodzenia z trzech lub dwunastu miesięcy poprzedzających urlop) dzieli się przez liczbę godzin, w czasie których pracownik wykonywał pracę w okresie, z których pracownik wykonywał pracę w okresie, z którego została ustalona ta podstawa,
a następnie tak ustalone wynagrodzenie za jedną godzinę pracy mnoży się przez liczbę godzin urlopu.

 

PRZYKŁAD


Pracownik w kwietniu 2015 r. korzystał z urlopu wypoczynkowego w wymiarze 9 dni. Jego wynagrodzenie składa się z:
- płacy zasadniczej w stałej wysokości
– 1800 zł,
- zmiennego wynagrodzenia : w marcu 2015 r. – 950 zł (176 godziny), w lutym 2015 r. – 890 zł (160 godzin), w styczniu 2015r. – 930 zł (160 godzin).
Wynagrodzenie urlopowe tego pracownika jest sumą wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy ze stałych składników wynagrodzenia i wynagrodzenia za urlop ze zmiennych składników wynagrodzenia.


I.
Wynagrodzenie za urlop ze stałych składników wynagrodzenia należy obliczyć w następujący sposób:
- stałe składniki dzielimy przez liczbę godzin roboczych w kwietniu br.:
1800 zł : 168 godziny = 10,71 zł za godz.,
- stawkę za 1 godzinę urlopu ze stałych składników wynagrodzenia mnożymy przez liczbę godzin urlopu:
10,71 zł za godz. x 72 godziny = 771,12 zł.


II.
Wynagrodzenie za urlop ze zmiennych składników wynagrodzenia należy obliczyć następująco:
- sumujemy zmienne składniki wynagrodzenia z marca, lutego i stycznia br.:
950 zł + 890 zł + 930 zł = 2770 zł,
- sumujemy czas pracy w okresie 3 miesięcy: 160 godziny + 160 godzin + 176 godzin = 496godzin,
- sumę zmiennych składników wynagrodzenia dzielimy przez liczbę godzin przepracowanych przez te 3 miesiące:
2770 zł : 496 godzin = 5,58 zł/godz.,

- stawkę za 1 godzinę urlopu ze zmiennych składników wynagrodzenia mnożymy przez liczbę godzin urlopu: 5,58 zł/godz. x 72 godziny = 401,76 zł.

III. Sumujemy wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy ze stałych składników wynagrodzenia (pkt I) z wynagrodzeniem za urlop ze zmiennych składników wynagrodzenia (pkt II): 771,12 zł + 401,76 zł = 1172,88 zł.
Zgodnie z obliczeniami pracownik za czas 9 dni urlopu w kwietniu br. powinien otrzymać wynagrodzenie w wysokości 1172,88 zł.

 

 Zespół ATM 

  • 18.04.2016, 09:58:11


Zaufali nam

  • Solidarność Szczecin
  • Gmina Stare Czarnowo
  • obórbka fotografii, responsywne strony internetowe, responsive web design, projektowanie stron internetowych Szczecin, grafika, obróbka zdjęć, naprawa fotografii, naprawa starych zdjęć, koloryzacja i naprawa straych fotografii